REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM MOLIO

§1
ORGANIZATOR PROMOCJI

1. Organizatorem promocji w sklepie internetowym MOLIO jest Marta Mołek  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Mołek Molio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zawoja nr 1619,34-222 Zawoja, NIP5521733788, REGON523686165, adres poczty elektronicznej: m.molek17@gmail.com , numer telefonu: 533484048, zwana dalej Właścicielem sklepu.

§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocje w sklepie internetowym MOLIO trwają̨ okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Właściciela sklepu w ofercie komunikującej daną promocję.

§3
ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną̨ wysłane produkty objętej promocją lub zostaną̨ naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie internetowym MOLIO.

2. Promocje nie łączą̨ się̨ z innymi promocjami i rabatami w sklepie online lub sklepach stacjonarnych.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem promocji może być́ Klient sklepu internetowego MOLIO, czyli osoba fizyczna, której Właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków, daje możliwość́ korzystania z ofert promocyjnych i rabatów w sklepie internetowym MOLIO. Osoba taka wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację promocji w sklepie internetowym MOLIO.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

§5
ZWROTY I REKLAMACJE

1. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są̨ możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego MOLIO, dostępnego na stronie: molio.com.pl

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel sklepu internetowego zapewnia ochronę̨ danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą .

2. Warunki Regulamin promocji zostaną̨ udostępnione na stronach internetowych:

molio.com.pl

3. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą̨ być́ składane w formie pisemnej i przesłane pocztą na adres sklepu internetowego MOLIO Marta Mołek  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Mołek Molio adres do doręczeń: Zawoja nr 1619,34-222 Zawoja w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia danej Promocji. Przesyłki za pobraniem nie Bedą̨ odbierane.

Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.